Amos Abel Yong – Fashion

AI-729.jpg
AI-823.jpg
AI-849.jpg
Brian-017.jpg
Brian-032.jpg
Daniel-436.jpg
FYP-298 2.jpg
FYP-421-1.jpg
FYP-599.jpg
FYP-608.jpg
Heidi-127.jpg
Heidi-640.jpg
Heidi-759.jpg
Jas-087.jpg
Jas-275.jpg
Ksenia-250.jpg
NU_AlmaC-171.jpg
NU_DarinaM_Group.jpg
NU_DarinaM-007.jpg
NU_DarinaM-028.jpg
TPFYP-066.jpg
TPFYP-456.jpg
TPFYP-539.jpg
Vivien-31356.jpg
Vivien-31363.jpg